คดีแรงงาน

คดีนายจ้างเอาเปรียบลูกจ้างหรือลูกจ้างทุจริต คดีเลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรม เรียกค่าชดเชย ค่าทดแทน คดีที่มีข้อพิพาทระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง