ไม่หลบรถพยาบาล รถฉุกเฉิน

การที่ไม่หลบหรือไม่หลีกทางให้รถพยาบาล รถฉุกเฉินหรือรถที่มีสัญญาณไซเรนมีความผิดหรือไม่ ?

ambulance-servicesจะเห็นได้ว่าในปัจจุบันตามข่าวหรือในคลิปที่เราเห็นว่ามีรถฉุกเฉิน หรือรถพยาบาลที่มีสัญญาณไซเรนขับมา แต่ผู้ใช้ถนนหรือผู้ที่กำลังขับรถไม่ยอมหลีกทางให้ อาจเป็นได้ว่าขับรถไม่เก่ง ไม่รู้จะหลบอย่างไรเพราะรถติดแน่นไปหมด จะให้หลบตรงไหน หรืออาจเป็นเพราะว่าคนในสังคมไทยไม่ทราบถึงวิธีการหลบหลีกว่าต้องทำยังไง เป็นต้น

ต่อไปนี้เราจะมาดูกันว่าจะมีวิธีการอย่างไรเพื่อหลบหลีกให้รถฉุกเฉินหรือรถที่มีสัญญาณไซเรนนั้นไปก่อน และสำหรับผู้ที่ไม่หลบหลีกให้จะผิดหรือไม่ ตาม พรบ.จราจรทางบก 2522

ก่อนอื่นเรามาดูความหมายก่อนว่า “รถฉุกเฉิน” หมายถึง รถดับเพลิงและรถพยาบาลของราชการบริหารส่วนกลาง ราชการบริหารส่วนภูมิภาค และราชการบริหารส่วนท้องถิ่น หรือรถอื่นที่ได้รับอนุญาตจากผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติให้ใช้ไฟสัญญาณแสงวับวาบ หรือให้ใช้เสียงสัญญาณไซเรนหรือเสียงสัญญาณอย่างอื่นตามที่จะกำหนดให้ (ม.4 (19))

และผู้ขับขี่รถฉุกเฉินสามารถกระทำการต่อไปนี้ได้
ในขณะที่ผู้ขับขี่ขับรถฉุกเฉินไปปฏิบัติหน้าที่ ผู้ขับขี่มีสิทธิดังนี้
(1) ใช้ไฟสัญญาณแสงวับวาบ ใช้เสียงสัญญาณไซเรน หรือเสียงสัญญาณอย่างอื่นตามที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกำหนดไว้
(2) หยุดรถหรือจอดรถ ณ ที่ห้ามจอด
(3) ขับรถเกินอัตราความเร็วที่กำหนดไว้
(4) ขับรถผ่านสัญญาณจราจรหรือเครื่องหมายจราจรใด ๆ ที่ให้รถหยุด แต่ต้องลดความเร็วของรถให้ช้าลงตามสมควร
(5) ไม่ต้องปฏิบัติตามบทแห่งพระราชบัญญัตินี้หรือข้อบังคับการจราจรเกี่ยวกับช่องเดินรถ ทิศทางของการขับรถหรือการเลี้ยวรถที่กำหนดไว้
**แต่ผู้ขับขี่ต้องใช้ความระมัดระวังตามควรแก่กรณี (ม.75)

มาถึงวิธีปฏิบัติเมื่อเจอรถฉุกเฉิน ดังนี้
เมื่อคนเดินเท้า ผู้ขับขี่ หรือผู้ขี่หรือควบคุมสัตว์เห็นรถฉุกเฉินในขณะปฏิบัติหน้าที่ใช้ไฟสัญญาณแสงวับวาบ หรือได้ยินเสียงสัญญาณไซเรน หรือเสียงสัญญาณอย่างอื่นตามที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกำหนดไว้ คนเดินเท้า ผู้ขับขี่ หรือผู้ขี่หรือควบคุมสัตว์ต้องให้รถฉุกเฉินผ่านไปก่อนโดยปฏิบัติดังต่อไปนี้
(1) สำหรับคนเดินเท้าต้องหยุดและหลบให้ชิดขอบทาง หรือขึ้นไปบนทางเขตปลอดภัย หรือไหล่ทางที่ใกล้ที่สุด
(2) สำหรับผู้ขับขี่ต้องหยุดรถหรือจอดรถให้อยู่ชิดขอบทางด้านซ้าย หรือในกรณีที่มีช่องเดินรถประจำทางอยู่ทางด้านซ้ายสุดของทางเดินรถ ต้องหยุดรถหรือจอดรถให้อยู่ชิดช่องเดินรถประจำทาง แต่ห้ามหยุดรถหรือจอดรถในทางร่วมทางแยก
(3) สำหรับผู้ขี่หรือควบคุมสัตว์ต้องบังคับสัตว์ให้หยุดชิดทาง แต่ห้ามหยุดในทางร่วมทางแยก
ในการปฏิบัติตาม (2) และ (3) ผู้ขับขี่และผู้ขี่หรือควบคุมสัตว์ต้องรีบกระทำโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะกระทำได้และต้องใช้ความระมัดระวังตามควรแก่กรณี (ม.76)

และข้อที่ทำไม่ได้คือ
ห้ามมิให้ผู้ขับขี่ขับรถ
(1) ตามหลังรถฉุกเฉินซึ่งกำลังปฏิบัติหน้าที่ในระยะต่ำกว่าห้าสิบเมตร (ม.127)

และสำหรับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามหรือฝ่าฝืน
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท สำหรับ ม.76
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท สำหรับ ม.127