เกี่ยวกับ สนง.

สำนักงานทนายความเกียรติลอว์

                 สำนักงานทนายความเกียรติลอว์ เป็นสำนักงานทนายความและที่ปรึกษากฎหมายเอกชน  ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อให้บริการงานด้านกฎหมายทุกประเภท  โดยมีวัตถุประสงค์ คือ

                 1. ให้คำปรึกษาด้านคดีความ พร้อมทั้งรับว่าความให้แก่นิติบุคคล  บุคคลและประชาชนที่ประสงค์จะปกป้องสิทธิของตนที่มีตามกฎหมาย โดยรับว่าความทั่วราชอาณาจักรไทย

                 2. เป็นที่ปรึกษากฎหมาย ให้แก่นิติบุคคล  บุคคลและประชาชนทั่วไป ในเรื่องของกฎหมายธุรกิจต่างๆ

                 3. เป็นที่ปรึกษากฎหมาย ในคดีเด็กและเยาวชน

                 4. เป็นทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร Notarial Services Attorney (โนตารี่ พับลิค)

                 5. เป็นสนง.ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้

ทนายผู้รับทำคำรับรอง ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ สำนักงานทนายความ

โดย

สำนักงานกฎหมาย
ทนายความหัวหน้า

 

สำนักงานตั้งอยู่บริเวณสำนักงานเขตสายไหม